ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
28
คำนำหน้า
นางสาว
วันที่ลงทะเบียน
28/11/2019 14:37
ชื่อ
พรรณี
นามสกุล
ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง
พยาบาล
เลขประกอบวิชาชีพ
4311153924
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม 44130
อำเภอ
บรบือ
รหัสไปรษณีย์
44130
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0879438623
จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
Pannee.Tan2520@gmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ชำระเงินแล้ว
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
อบรม PC ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1 เดือน
Date Submitted
2019-11-28 07:39:13
karunruk-logo-s1.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account