โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับหัวข้อการฝึกอบรมวัน/เดือน/ปีระยะเวลาจำนวนที่รับคุณสมบัติผู้อบรมค่าลงทะเบียนรายละเอียด 
 1 Pain and Palliative Care for Doctors  17-19 ก.พ. 63  3 วัน  ไม่จำกัด  แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ)  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท คลิ๊กรายละเอียด
2 Advance Course in Palliative Care 20-21 ก.พ. 63 2 วัน ไม่จำกัด  แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ) ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท คลิ๊กรายละเอียด
3 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 8 สัปดาห์ 17 ก.พ. - 10 เม.ย 63 8 สัปดาห์       15 คน แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
4 อบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกร หลักสูตร Basic palliative care for pharmacists ในเขต กรุงเทพมหานคร  3 วัน 9-11 มี.ค 63 3 วัน 80 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
5 การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับเภสัชกร ในเขต กรุงเทพมหานคร  Clinical Palliative Care for pharmacists  2 สัปดาห์ 12-20 มี.ค 63 2 สัปดาห์ 40 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
6 โครงการอบรมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน (Basic certificate course in palliative care nursing: BCCPN)  6 สัปดาห์ 20 เม.ย - 29 พ.ค 63 6 สัปดาห์ 15 คน พยาบาลดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ) ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
7 Medical Cannabis in palliative care Workshop 11-12 พ.ค. 63 2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

คลิ๊กรายละเอียด
8 Certificate of Palliative Care (Mid Career Training)

เริ่ม 11 พค - ธ.ค. 63

(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)
1 ปี 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
9 Intensive Course 1 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) 11-15 พ.ค. 63 1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
 10 Renal Supportive and Palliative Workshop 23 ก.ค. 63  1 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท
คลิ๊กรายละเอียด
11 Palliative in Neurological Disease Workshop 24 ก.ค. 63 1 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท
คลิ๊กรายละเอียด
12 Intensive Course 2 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) 20-24 ก.ค. 63 1 สัปดาห์  15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
13 Symptom Management in Palliative Care Workshop 8-9 ก.ย. 63 2 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
คลิ๊กรายละเอียด
14 Intensive Course 3 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) 7-11 ก.ย. 63 1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
15 Palliative Care in Elderly Workshop

ธ.ค. 63
(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)

2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
คลิ๊กรายละเอียด
16 Intensive Course 4 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) ธ.ค. 63
(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)
1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care

ฟรีลงทะเบียน

คลิ๊กรายละเอียด
17 Advance Care Plan workshop ธ.ค. 64
(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)
2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
คลิ๊กรายละเอียด
18 Happy death day ฉลองครบรอบ 10 ปี การุณรักษ์ 7-8 พ.ย. 63 2 วัน  1,000 คน สำหรับบุคลากรทรางแพทย์และผู้สนใจ  ฟรีลงทะเบียน  คลิ๊กรายละเอียด 
19 PC mini marathon 2020 8 พ.ย. 63  1 วัน 2,000 คน  ประชาชนทั่วไป  ติดตามทางเว็ปไซต์ คลิ๊กรายละเอียด 

 

โครงการอบรมวิชาการ

17 January 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดระบบบริการคลินิกกัญชาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะประคับประคอง” 12-13 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมศูนย์บริบาลคุณภาพชีวิต  ตึกกัลยาณิวัฒนาณุสรณ์ ชั้น 7

...
09 January 2020

Certificate of Palliative Care (Mid Career Training ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) หลักสูตรอบรม 1

...
08 January 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) หลักสูตรอบรม 8 สัปดาห์  รับจำนวน 15 ท่าน 

...
07 January 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต ชั้น 3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์

...
06 January 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต ชั้น 3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์

...
24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

20 October 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account