Slider
Slider

ข่าวอัพเดท!

10 March 2020

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 พิธีเปิด คลีนิคกัญชาทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

...
21 February 2020

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course

...
19 February 2020

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and

...
17 February 2020

การอบรมพื้นฐานสำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

...
12 February 2020

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบหอผู้ป่วย Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์

...
04 January 2020

โครงการประชุมวิชาการ Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference และ การประชุมเชิงปฎิบัติการ How to Set Up Medical Cannabis Clinic with in Supportive and Palliative Care Centers ในวันที่

...

โครงการฝึกอบรมกำลังเปิดรับสมัคร

03 March 2020

ประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Cancer and Palliative Patients สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  เกี่ยวกับ “ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” วันที่ 18 มีนาคม 2563

...
01 February 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์ Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) รุ่นที่ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...

โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับหัวข้อการฝึกอบรมวัน/เดือน/ปีระยะเวลาจำนวนที่รับคุณสมบัติผู้อบรมค่าลงทะเบียนรายละเอียด 
 1 Pain and Palliative Care for Doctors  17-19 ก.พ. 63  3 วัน  ไม่จำกัด  แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ)  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท สิ้นสุดการประชุม
2 Advance Course in Palliative Care 20-21 ก.พ. 63 2 วัน ไม่จำกัด  แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ) ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท สิ้นสุดการประชุม
3 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 8 สัปดาห์ 17 ก.พ. - 10 เม.ย 63 8 สัปดาห์       15 คน แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) ฟรีลงทะเบียน สิ้นสุดการประชุม
4 อบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกร หลักสูตร Basic palliative care for pharmacists ในเขต กรุงเทพมหานคร  3 วัน 9-11 มี.ค 63 3 วัน 80 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
5 การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับเภสัชกร ในเขต กรุงเทพมหานคร  Clinical Palliative Care for pharmacists  2 สัปดาห์ 12-20 มี.ค 63 2 สัปดาห์ 40 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
6 โครงการอบรมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน (Basic certificate course in palliative care nursing: BCCPN)  6 สัปดาห์ 20 เม.ย - 29 พ.ค 63 6 สัปดาห์ 15 คน พยาบาลดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ) ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
7 Medical Cannabis in palliative care Workshop ขอเลื่อน /เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

คลิ๊กรายละเอียด
8 Certificate of Palliative Care (Mid Career Training)

ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด

1 ปี 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
9 Intensive Course 1 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
 10 Renal Supportive and Palliative Workshop ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
 1 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท
รอรายละเอียด

 

Contact Now

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account