Search
No คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด อีเมล์ ยืนยันการชำระเงิน  
13 นาง ศิวิไล โพธิ์ชัย พยาบาล ศีรสะเกษ siwilaipu@gmail.com ยังไม่ได้ชำระเงิน View #28
12 แพทย์หญิง ศรินญา อำนรรฆกิตติกุล แพทย์ เพชรบูรณ์ mickey_maewsarn@hotmail.com ชำระเงินแล้ว View #27
11 แพทย์หญิง แสงระวี ศรีเสน แพทย์ ศีรสะเกษ nokritass@hotmail.com ชำระเงินแล้ว View #26
10 แพทย์หญิง วันณศ​รินทร์​ ประสงค์​กูล แพทย์ บุรีรัมย์ ae206255@gmail.com ชำระเงินแล้ว View #25
9 นายแพทย์ ภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ แพทย์ บุรีรัมย์ popeye_thekop@hotmail.com ชำระเงินแล้ว View #24
8 แพทย์หญิง อมรา ปาปะเก แพทย์ บุรีรัมย์ am.papake@gmail.com ชำระเงินแล้ว View #23
7 นางสาว วรรณิศา สอดสุข พยาบาล สุรินทร์ waninisa199292@gmail.com ยังไม่ได้ชำระเงิน View #22
6 นาง มนัสกานต์ ซื่อสัตย์ พยาบาล สุรินทร์ manutkan_h@hotmail.com ยังไม่ได้ชำระเงิน View #21
5 แพทย์หญิง ศวิตา ทองขุนวงศ์ แพทย์ นครราชสีมา korat8995@gmail.com ชำระเงินแล้ว View #20
4 นาง อุไรรัตน์ ทองขุนดำ แพทย์ พัทลุง uthongkundam@gmail.com ยังไม่ได้ชำระเงิน View #19
Page 4 of 5
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account