Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การอบรมสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุข 

(Clinical palliative care for community nurse) 

ภาพการฝึก-ภาคปฏิบัติ


            การอบรมสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุข (Clinical palliative care for community nurse) ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์  รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  ได้จัดอบรมพื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว โดยเป็นหัวข้อบรรยาย ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ให้กับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน  ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี และตามด้วยการฝึกอบรมพยาบาลทีมดูแลประคับประคองของศูนย์บริการสาธารณสุข Clinical palliative care for community nurses (CPCN) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (บรรยาย 1 สัปดาห์ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ 3 สัปดาห์)  มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 55 คน ณ แหล่งฝึกอบรม โรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  2. โรงพยาบาลตากสิน
  3. โรงพยาบาลสิรินธร
  4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  5. โรงพยาบาลราชวิถี
  6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์             
  7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  8. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  9. โรงพยาบาลศิริราช

            ทั้งนี้ได้นำต้นแบบการพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการสร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างเท่าเทียม  สามารถใช้เวลาในช่วงท้ายของชีวิตที่บ้านได้ความต้องการภายใต้การดูแลของทีมประคับประคอง เกิดศูนย์ดูแลประคับประคองที่ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีศูนย์ดูแลประคับประคองที่เป็น best practice เกิดขึ้นอย่างน้อย 10 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองต่อไป

ภาพบรรยากาศการอบรมทฤษฎี


อัลบัม ภาพการฝึก-ภาคปฏิบัติ

CPCN-2020-12-02-06-01 0001
CPCN-2020-12-02-06-01 0002
CPCN-2020-12-02-06-01 0003
CPCN-2020-12-02-06-01 0004
CPCN-2020-12-02-06-01 0005
CPCN-2020-12-02-06-01 0006
CPCN-2020-12-02-06-01 0007
CPCN-2020-12-02-06-01 0008
CPCN-2020-12-02-06-01 0009
CPCN-2020-12-02-06-01 0010
CPCN-2020-12-02-06-01 0011
CPCN-2020-12-02-06-01 0012
CPCN-2020-12-02-06-01 0013
CPCN-2020-12-02-06-01 0014
CPCN-2020-12-02-06-01 0015
CPCN-2020-12-02-06-01 0016
CPCN-2020-12-02-06-01 0017
CPCN-2020-12-02-06-01 0018
CPCN-2020-12-02-06-01 0019
CPCN-2020-12-02-06-01 0020
CPCN-2020-12-02-06-01 0021
CPCN-2020-12-02-06-01 0022
CPCN-2020-12-02-06-01 0023
CPCN-2020-12-02-06-01 0024
CPCN-2020-12-02-06-01 0025
CPCN-2020-12-02-06-01 0026
CPCN-2020-12-02-06-01 0027
CPCN-2020-12-02-06-01 0028
CPCN-2020-12-02-06-01 0029
CPCN-2020-12-02-06-01 0030


อัลบัม ภาพบรรยากาศการอบรมทฤษฎี

CPCN-2020-12-02-06-02 0001
CPCN-2020-12-02-06-02 0002
CPCN-2020-12-02-06-02 0003
CPCN-2020-12-02-06-02 0004
CPCN-2020-12-02-06-02 0005
CPCN-2020-12-02-06-02 0006
CPCN-2020-12-02-06-02 0007
CPCN-2020-12-02-06-02 0008
CPCN-2020-12-02-06-02 0009
CPCN-2020-12-02-06-02 0010
CPCN-2020-12-02-06-02 0011
CPCN-2020-12-02-06-02 0012
CPCN-2020-12-02-06-02 0013
CPCN-2020-12-02-06-02 0014
CPCN-2020-12-02-06-02 0015
CPCN-2020-12-02-06-02 0016
CPCN-2020-12-02-06-02 0017
CPCN-2020-12-02-06-02 0018
CPCN-2020-12-02-06-02 0019
CPCN-2020-12-02-06-02 0020
CPCN-2020-12-02-06-02 0021
CPCN-2020-12-02-06-02 0022
CPCN-2020-12-02-06-02 0023
CPCN-2020-12-02-06-02 0024
CPCN-2020-12-02-06-02 0025
CPCN-2020-12-02-06-02 0026
CPCN-2020-12-02-06-02 0027
CPCN-2020-12-02-06-02 0028
CPCN-2020-12-02-06-02 0029
CPCN-2020-12-02-06-02 0030

 

 

 

 

 

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account