Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบหอผู้ป่วย Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ

S 34938962

                ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบหอผู้ป่วย Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวางระบบและพัฒนาการบริการการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care ward)
                โดยเริ่มจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นำทีมโดย รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ และ พว. นุชจรีย์ หอมนาน รองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายคลินิกบริการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานหอผู้ป่วยชีวาภิบาล และ คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
               หลังจากนั้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า นำทีมโดย พญ.วริชา เอี่ยมจิณณสุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคอง และ พว. ศุภจิต นาคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร และตัวแทนจาก โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ศึกษาดูงานหอผู้ป่วยการุณรักษ์และผู้สูงอายุ (กว.7/1) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และช่วงบ่ายได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการวางระบบ และพัฒนาการบริการผู้ป่วยระยะท้ายในหอผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care ward) ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ศูนย์การุณรักษ์ อาคาร สว.ชั้น 18
                ผลจากการจัดโครงการครั้งนี้พบว่า การมีระบบหอผู้ป่วย Palliative care ในโรงพยาบาล ไม่ได้เพิ่มรายได้ แต่ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างชื่อเสียงให้องค์กร ลดข้อร้องเรียน และลด LOS ได้ โอกาสในการพัฒนางานร่วมกันคือ การจัดทำคู่มือการทำงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม การกำหนดสมรรถนะพยาบาลที่ทำงานในหอผู้ป่วย Palliative care และการทำวิจัยเพื่อทดสอบองค์ความรู้ว่าการมีหอผู้ป่วย Palliative care ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริง

S 34938962
S 34938963
S 34938964
S 34938965
S 34938966
S 34938967
S 34938968
S 34938969
S 34938973
S 34938975
S 34938976
S 34938977

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account