Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โครงการประชุมวิชาการ Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference

และ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ How to Set Up Medical Cannabis Clinic with in Supportive and Palliative Care Centers

ในวันที่ 2-3 มกราคม 2563

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เนื่องจากประเทศไทยได้มีการปลดล็อกกัญชาและสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลเปิดคลินิกสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้นั้น ปรากฎว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข มีองค์ความรู้ไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ ขาดแนวทางในการบริหารและให้บริการคลินิกสารสกัดกัญชา

ในการนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การุณรักษ์ ได้รับความร่วมมือจาก Sante Cannabis และ McGill University จากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่ได้เปิดบริการคลินิกสารสกัดกัญชาในโรงพยาบาล มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการบริหารคลินิกสารสกัดกัญชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป

ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis : 2-3 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยความร่วมมือของ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและวิชาการคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารงารวิจัย และฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานโดย รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ และท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ตามด้วยให้แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนทุกกระบวนการตั้งแต่การปลูก ผลิต สกัด การทดลอง และนำไปใช้ทางคลินิก และงานวิจัย งานนี้ได้วิทยากรที่เชียวชาญและมีประสบการณ์ทางคลินิก
และงานวิจัยจากประเทศแคนาดา Assoc.Prof. Antonio Vigano และ Virginie Bacis. Clinical nurse

Day1: Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

Day2: Workshop “How to Set Up Medical Cannabis Clinics Within Supportive and Palliative Care Centers” : workshop 100 ท่าน

กล่าวได้ว่า เป็นแหล่งรวมสหวิชาชีพที่สนใจใน How to set Cannabis clinic ทั้งองค์ความรู้ การคัดกรองผู้ป่วย และสิ่งสำคัญคือเป้าหมายของการใช้ เพื่อการจัดการอาการรบกวน และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ที่จำเป็นต้องผ่านการสื่อสารในทุกแง่มุม การปรับยา การเฝ้าระวัง การติดตามผลลัพธ์ ผลข้างเคียง และการจัดการ. ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้ special clinic .. งานนี้มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ เกาะติด เรียนรู้จาก model ที่วิทยากรถ่ายทอด
โดยสรุป สั้นๆคือ Cannabis product ต้องใช้แบบให้ถูกต้อง ภายใต้การควบคุติดตามการปรับแต่งขนาดให้เหมาะกับแต่ละคน.

..Start low - Go slow - Keep low...

Cannabis2020 P0001
Cannabis2020 P0002
Cannabis2020 P0003
Cannabis2020 P0004
Cannabis2020 P0005
Cannabis2020 P0006
Cannabis2020 P0007
Cannabis2020 P0008
Cannabis2020 P0009
Cannabis2020 P0010
Cannabis2020 P0011
Cannabis2020 P0012
Cannabis2020 P0013
Cannabis2020 P0014
Cannabis2020 P0015
Cannabis2020 P0016
Cannabis2020 P0017
Cannabis2020 P0018
Cannabis2020 P0019
Cannabis2020 P0020
Cannabis2020 P0021
Cannabis2020 P0022
Cannabis2020 P0023
Cannabis2020 P0024
Cannabis2020 P0025
Cannabis2020 P0026
Cannabis2020 P0027
Cannabis2020 P0028
Cannabis2020 P0029
Cannabis2020 P0030
Cannabis2020 P0031
Cannabis2020 P0032
Cannabis2020 P0033
Cannabis2020 P0034
Cannabis2020 P0035
Cannabis2020 P0036
Cannabis2020 P0037
Cannabis2020 P0038
Cannabis2020 P0039
Cannabis2020 P0040
Cannabis2020 P0041
Cannabis2020 P0042
Cannabis2020 P0043
Cannabis2020 P0044
Cannabis2020 P0045
Cannabis2020 P0046
Cannabis2020 P0047
Cannabis2020 P0048
Cannabis2020 P0049
Cannabis2020 P0050
Cannabis2020 P0051
Cannabis2020 P0052
Cannabis2020 P0053
Cannabis2020 P0054
Cannabis2020 P0055
Cannabis2020 P0056
Cannabis2020 P0057
Cannabis2020 P0058
Cannabis2020 P0059
Cannabis2020 P0060
Cannabis2020 P0061
Cannabis2020 P0062
Cannabis2020 P0063
Cannabis2020 P0064
Cannabis2020 P0065
Cannabis2020 P0066
Cannabis2020 P0067
Cannabis2020 P0068
Cannabis2020 P0069
Cannabis2020 P0070
Cannabis2020 P0071
Cannabis2020 P0072
Cannabis2020 P0073
Cannabis2020 P0074
Cannabis2020 P0075
Cannabis2020 P0076
Cannabis2020 P0077
Cannabis2020 P0078
Cannabis2020 P0079
Cannabis2020 P0080
Cannabis2020 P0081
Cannabis2020 P0082
Cannabis2020 P0083
Cannabis2020 P0084
Cannabis2020 P0085
Cannabis2020 P0086
Cannabis2020 P0087
Cannabis2020 P0088
Cannabis2020 P0089
Cannabis2020 P0090
Cannabis2020 P0091
Cannabis2020 P0092
Cannabis2020 P0093
Cannabis2020 P0094
Cannabis2020 P0095
Cannabis2020 P0096
Cannabis2020 P0097
Cannabis2020 P0098
Cannabis2020 P0099
Cannabis2020 P0100
Cannabis2020 P0101
Cannabis2020 P0102
Cannabis2020 P0103
Cannabis2020 P0104
Cannabis2020 P0105
Cannabis2020 P0106
Cannabis2020 P0107
Cannabis2020 P0108
Cannabis2020 P0109
Cannabis2020 P0110
Cannabis2020 P0111
Cannabis2020 P0112
Cannabis2020 P0113
Cannabis2020 P0114
Cannabis2020 P0115
Cannabis2020 P0116
Cannabis2020 P0117
Cannabis2020 P0118
Cannabis2020 P0119
Cannabis2020 P0120
Cannabis2020 P0121
Cannabis2020 P0122
Cannabis2020 P0123
Cannabis2020 P0124
Cannabis2020 P0125
Cannabis2020 P0126
Cannabis2020 P0127
Cannabis2020 P0128
Cannabis2020 P0129

ข่าว : นพ.อรรถกร รักษาสัตย์
ภาพ : ปิยพล จันทรา เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account