Search
No คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ผลการตรวจสอบ  
10 พ.ญ. ศรัญญา ประทัยเทพ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ View #501
9 พ.ญ. ศิรประภา สิทธาพานิช นายแพทย์ชำนาญการ รพคำเขื่อนแก้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #491
8 พ.ญ. แสงระวี ศรีเสน นายแพทย์ชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #444
7 พ.ญ. ปรียพัศ พรประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลชลบุรี อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #442
6 พ.ญ. กฤษณาพร เถื่อนโทสาร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำพอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #437
5 น.พ. สกล เลิศวิจิตรกมล นายแพทย์ รพ.ปทุมธานี อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #436
4 น.พ. อานนท์ เอียดปราบ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #392
3 ผศ.นพ. วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #389
2 พ.ญ. กฤติกา วานิชกุล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.วารินชำราบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #381
1 น.พ. เจตน์วัฒนา พาลี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ View #366
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account