โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับหัวข้อการฝึกอบรมวัน/เดือน/ปีระยะเวลาจำนวนที่รับคุณสมบัติผู้อบรมค่าลงทะเบียนรายละเอียด 
 1 Pain and Palliative Care for Doctors  17-19 ก.พ. 63  3 วัน  ไม่จำกัด  แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ)  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท สิ้นสุดการประชุม
2 Advance Course in Palliative Care 20-21 ก.พ. 63 2 วัน ไม่จำกัด  แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ) ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท สิ้นสุดการประชุม
3 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 8 สัปดาห์ 17 ก.พ. - 10 เม.ย 63 8 สัปดาห์       15 คน แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) ฟรีลงทะเบียน สิ้นสุดการประชุม
4 อบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกร หลักสูตร Basic palliative care for pharmacists ในเขต กรุงเทพมหานคร  3 วัน 9-11 มี.ค 63 3 วัน 80 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
5 การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับเภสัชกร ในเขต กรุงเทพมหานคร  Clinical Palliative Care for pharmacists  2 สัปดาห์ 12-20 มี.ค 63 2 สัปดาห์ 40 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
6 โครงการอบรมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน (Basic certificate course in palliative care nursing: BCCPN)  6 สัปดาห์ 20 เม.ย - 29 พ.ค 63 6 สัปดาห์ 15 คน พยาบาลดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ) ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
7 Medical Cannabis in palliative care Workshop ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

คลิ๊กรายละเอียด
8 Certificate of Palliative Care (Mid Career Training)

ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด

1 ปี 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
9 Intensive Course 1 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
 10 Renal Supportive and Palliative Workshop ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
 1 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท
รอรายละเอียด
11 Palliative in Neurological Disease Workshop ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
1 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท
รอรายละเอียด
12 Intensive Course 2 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
1 สัปดาห์  15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
13 Symptom Management in Palliative Care Workshop 8-9 ก.ย. 63 2 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
รอรายละเอียด
14 Intensive Course 3 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน
ยังไม่มีกำหนด
1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care ฟรีลงทะเบียน รอรายละเอียด
15 Palliative Care in Elderly Workshop

ธ.ค. 63
(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)

2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
รอรายละเอียด
16 Intensive Course 4 : Certificate of Palliative Care (Mid Career Training) ธ.ค. 63
(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)
1 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ พยาบาล ผู้อบรม Certificate of Palliative Care

ฟรีลงทะเบียน

รอรายละเอียด
17 Advance Care Plan workshop ธ.ค. 64
(ติดตามวันที่ทางเว็บไซต์)
2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
รอรายละเอียด
18 Happy death day ฉลองครบรอบ 10 ปี การุณรักษ์ 7-8 พ.ย. 63 2 วัน  1,000 คน สำหรับบุคลากรทรางแพทย์และผู้สนใจ  ฟรีลงทะเบียน  รอรายละเอียด
19 PC mini marathon 2020 8 พ.ย. 63  1 วัน 2,000 คน  ประชาชนทั่วไป  ติดตามทางเว็ปไซต์ รอรายละเอียด 

 

โครงการอบรมวิชาการ

03 March 2020

ประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Cancer and Palliative Patients สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  เกี่ยวกับ “ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” วันที่ 18 มีนาคม 2563

...
01 February 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์ Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) รุ่นที่ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...
17 January 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดระบบบริการคลินิกกัญชาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะประคับประคอง” 12-13 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมศูนย์บริบาลคุณภาพชีวิต  ตึกกัลยาณิวัฒนาณุสรณ์ ชั้น 7

...
09 January 2020

Certificate of Palliative Care (Mid Career Training ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) หลักสูตรอบรม 1 ปี 

...
08 January 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) หลักสูตรอบรม 8 สัปดาห์  รับจำนวน 15 ท่าน 

...
07 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

06 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

21 October 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account